V/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại CC,VC; tổng kết thi đua khen thưởng năm 2021 và đăng ký Kế hoạch năm, đăng ký thi đua khen thưởng năm 2022

Tải về

Tải về

Tải về