Tờ trình số 28/TTr-SGTVTXD ngày 11/02/2022 đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2021 cho các tập thể trực thuộc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Tải về