Lào Cai 28° - 30°
Tờ trình số 03/TTr-SGTVTXD ngày 04/01/2022 của Sở GTVT-XD đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2021 cho Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Tải về
Tải