Thông báo số 348/TB-SGTVTXD ngày 29/9/2021 về Phân công nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp tại Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai
Tải về