Lào Cai 26° - 27°
Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm thông qua dữ liệu được trích xuất từ Hệ thống xử lý và khai thác, sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT của Tổng cục ĐBVN trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Quy chế này quy định về nội dung, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phối hợp tuyên tuyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm thông qua dữ liệu được trích xuất từ Hệ thống xử lý và khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị Giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.
Nội dung chi tiết của Quyết định xem tại đây: QĐ3914UBND