Kế hoạch triển khai các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng của Sở GTVT-XD
Kế hoạch số 76/KH-SGTVTXD ngày 07/11/2018