Kế hoạch của Sở GTVT-XD về triển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Kế hoạch số 105/KH-SGTVTXD ngày 21/3/2019