Kế hoạch của Đảng ủy Sở GTVT - Xây dựng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 22/3/2019