Công văn số 487/SGTVTXDXD-VP ngày 17/8/2018 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng V/v báo cáo chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 (tháng 8/2018)
Công văn số 487/SGTVTXDXD-VP ngày 17/8/2018