Công văn của Sở Xây dựng V/v báo cáo chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 (tháng 6/2018)
Công văn số 1565/SXD-VP ngày 18/6/2018