Công văn của Sở Xây dựng V/v báo cáo chỉ thị 06/CT-UBND ngày 06/4/2015 (tháng 5/2018)
Công văn số 1235/SXD-VP ngày 17/5/2018