Báo cáo kết quả việc thực hiện các quy định về kê khai minh bạch tài sản thu nhập năm 2018 tại Sở giao thông vận tải xây dựng
Báo cáo số 79/BC-SGTVTXD ngày 19/3/2019