Báo cáo của sở GTVT - Xây dựng về kết quả thực hiện Quyết định số 22-QĐ/TU ngày 21/11/2017 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm ... người đứng đầu, cấp phó của người đứng ... nhiệm vụ được giao
Báo cáo số 66/BC-SGTVTXD ngày 11/3/2019