Báo cáo của sở GTVT - Xây dựng về Kết quả 05 năm thực hiện chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/11/2014 của Bộ chính trị về việc tăng cường ... kê khai và kiểm soát kê khai tài sản
Báo cáo số 84/BC-SGTVTXD ngày 26/3/2019