Lào Cai 17° - 19°
Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ vê tiêu chuân, định mức nhà ở công vụ.

Tải về

Tải về