Lào Cai 26° - 27°
Công văn số 236/UBND-QLĐT ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Lào Cai V/v triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Tải về