Lào Cai 26° - 29°
Công văn của UBND tỉnh Lào Cai V/v thực hiện công bố thông tin về nhà ở thị trường BĐS
Công văn số 3968/UBND-QLĐT ngày 29/8/2019