Lào Cai 26° - 29°
Công văn của Bộ Xây dựng V/v thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg
Công văn số 2014/BXD-QLN ngày 26/8/2019