Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của tỉnh Lào Cai
Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 21/3/2018