Kế hoạch Triển khai các nội dung chỉ đạo của BCĐ Trung ương về phòng,chống tham nhũng của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
Kế hoạch số 333-KH/BCS ngày 22/10/2018