Kế hoạch của Tỉnh ủy Lào cai về tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 9 tháng năm 2019
Kế hoạch số 262-KH/TU ngày 02/10/2019