Công văn V/v triển khai thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2017 của UBND tỉnh
Công văn số 1404/UBND-NC ngày 11/4/2018