Công văn V/v HD triển khai kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của Thanh tra Tỉnh Lào Cai
Công văn số 537/TT-PCTN ngày 05/11/2018