Công văn V/v cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ việc chấm điểm công tác PCTN tỉnh năm 2018 của Sở Nội vụ
Công văn số 311/SNV-TT ngày 01/4/2019