Chỉ thị của Tỉnh ủy Lào Cai V/v rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng
Chỉ thị số 51-CT/TU ngày 09/8/2019