Báo cáo Kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2017 của UBND tỉnh Lào Cai
Báo cáo số 146/BC-UBND ngày 02/5/2018