Báo cáo của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phương hướng nhiệm năm 2019
Báo cáo số 526-BC/TU ngày 19/12/2018