Thời tiết đang được cập nhật ...
Thông báo Kết quả thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2019 và triệu tập thí sinh tam gia kiểm tra, sát hạch, xét tuyển viên chức của Sở Giao thông vận tải Xây dựng năm 2019
Thông báo số 156/TB-HDXTVC ngày 10/6/2019