Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015" của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Kế hoạch số 05/KH-SGTVTXD ngày 16/8/2018
Kế hoạch số 236/KH-UBND ngày 07/8/2018
Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 07/8/2018