Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 – Những điểm mới

Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020 (sau đây gọi tắt là Luật số 62/2020/QH14) về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 03/03/2021, thay thế Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đồng thời Nghị định sửa đổi Điều 1, Điều 4 và Phụ lục I đến Phụ lục IX Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; các quy định trước đây của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Nghị định 15/2021/NĐ-CP bao gồm 7 Chương, 111 Điều, trong đó phạm vi điều chỉnh gồm: lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng; khảo sát xây dựng; cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài; quản lý năng lực hoạt động xây dựng; hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng. Một số thuật ngữ về nguồn vốn “vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP)” được cập nhật để đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng điều chỉnh số 62/2020/QH14 và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Bổ sung và quy định chi tiết một số khái niệm mới như Ứng dụng mô hình thông tin công trình và các giải pháp công nghệ số; Công trình hiệu quả năng lượng, công trình tiết kiệm tài nguyên và công trình xanh; Quy định về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài); tiêu chuẩn cơ sở; vật liệu và công nghệ mới trong hoạt động xây dựng.

Một số điểm mới trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ

1. Nguyên tắc thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Nghị định 15/2021/NĐ-CP phân định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; Quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, của người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng; Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Quy định lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng:

Tùy theo nguồn vốn đầu tư, nhóm dự án, cấp công trình, Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định rõ nội dung thẩm định, thẩm quyền thẩm định của người quyết định đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng. Điểm mới của Nghị định lần này quy định rõ Người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc.

3. Quy định lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở:

Tùy theo nguồn vốn đầu tư, nhóm dự án, cấp công trình, Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định rõ thẩm quyền thẩm định của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng. Chuyển thẩm quyền phê duyệt thiết kế cho chủ đầu tư thực hiện. Bổ sung quy định chi tiết về trình tự thực hiện khảo sát xây dựng. Bỏ các quy định về quản lý thi công xây dựng công trình do đã được quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

4. Quy định tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất, nguồn vốn của dự án, người Quyết định đầu tư quyết định lựa chọn hình thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án, chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án.

5 Quy định cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng:

Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết về điều kiện cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng đối với các trường hợp xây mới, xây dựng theo giai đoạn, dự án hoặc nhóm công trình thuộc dự án, nhà ở riêng lẻ, cải tạo sửa chữa, di dời công trình. Bổ sung quy định về quản lý trật tự xây dựng, trong đó quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của UBND các cấp trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

6 Quy định xây dựng công trình đặc thù và thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài:

Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã cụ thể hóa thẩm quyền của Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết định việc xây dựng công trình khẩn cấp thuộc phạm vi quản lý bằng lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, làm cơ sở triển khai các nội dung tiếp theo. Bổ sung các quy định thực hiện dự án đầu tư xây dựng tại nước ngoài.

Nội dung chi tiết, đề nghị các cơ quan, đơn vị truy cập trên trang website của Bộ Xây dựng (http://moc.gov.vn) hoặc của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai (https://sgtvtxd.laocai.gov.vn)  Mục VĂN BẢN PHÁP LUẬT CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH/ NGHỊ ĐỊNH).

 

                                                                                                                                                                          Người viết bài

                                                                                                                                                                     Lương Mạnh Tiến

                                                                                                                                                            PCVP Sở GTVTXD Lào Cai