Chỉ định tổ chức đánh giá phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD của Bộ Xây dựng

Ngày 22/6/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 124/QĐ-BXD về việc chỉ định Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai thực hiện việc thử nghiệm/chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, số hiệu QCVN 16:2019/BXD.

Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được chỉ định đánh giá sự phù hợp với QCVN 16:2019/BXD gồm:

1. Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa;

2. Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa;

3. Cát nghiền cho bê tông và vữa;

4. Gạch đất sét nung;

5. Gạch bê tông;

6. Sản phẩm bê tông khí chưng áp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020 và có giá trị đến ngày 01/7/2023, thay thế Quyết định số 1332/QĐ-BXD ngày 29/12/2017.Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai có trách nhiệm thực hiện hoạt động đánh giá sự phù hợp phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu; phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp do đơn vị mình thực hiện.

(Đính kèm file pdf Quyết định số 124/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng)Tải về

 

                                                                                                                                                                        Người viết tin

                                                                                                                                                                        Tào Xuân Hà

                                                                                                                                             Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng