Lào Cai 28° - 31°
Thông báo số 27/TB-VPUBND ngày 10/02/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp về một số danh mục dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2022-2025
Tải về