Thông báo số 21/TB-PVUBND ngày 28/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai về Kết luận của Thường trực UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2022
Tải về