Lào Cai 17° - 19°
Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo vận động không hút thuốc lá, thuốc lào của Sở giao thông vận tải xây dựng Tỉnh Lào Cai
Quyết định số 303/QĐ-SGTVTXD ngày 06/5/2019