Lào Cai 26° - 27°
Văn bản số 1482/SGTVTXD-QHKT ngày 24/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng V/v thỏa thuận nội dung Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu sản xuất Nậm Đét, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà
Tải về