Lào Cai 26° - 29°
Văn bản số 1460/SGTVTXD-QHKT ngày 20/5/2022 của Sở GTVT - Xây dựng V/v thoả thuận Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đồi Nậm Cáy, thị trấn Bắc Hà
Tải về