Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 11 năm 2021

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

03/11/2021

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

25+26/10/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC

2

06+07/11

T7+CN

Trường TCN - Cty Apatit

16+17/10/2021

Huyện Si Ma Cai

BC+HVT

3

10/11/2021

Thứ 4

TTĐTX Công ty CPVT

01+02/11/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

HVT

4

16/11/2021

Thứ 3

Trường TCN - Cty Apatit

04+05/11/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC+HVT

5

19/11/2021

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

09+10/11/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

HVT

6

27+28/11

Thứ 7+CN

TTĐTX Công ty CPVT

13+14/11/2021

Xã Tả Gia Khâu – M. Khương

BC+HVT

7

30/11/2021

Thứ 3

TTĐTX Công ty CPVT

19+20/11/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

01/11/2021

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

B2-K95

21/10/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

TTĐTX Công ty CPVT

B2-K199

23/10/2021

 

2

12/11/2021

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

B1stđ-K76

13/10/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B1stđ-K77

01/11/2021

B2-K147

14/10/2021

3

22/11/2021

Thứ 2

Trường Cao đẳng Lào Cai

B1stđ-78

08/11/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B2- k148+149

20/10/2021

4

25/11/2021

Thứ 5

Trường TCN - Cty Apatit

B1stđ-K26

31/10/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2-K96

18/11/2021

TTĐTX Công ty CPVT

B1stđ-K62

29/1/2021

B2-K200

17/11/2021

C – k125

07/11/2021