Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 10 năm 2021

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

06/10/2021

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

22+23/9/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC

 

2

09+10/10/21

T7+CN

Trường Cao đẳng Lào Cai

02+03/10/2021

Xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên

BC+HVT

 

3

12/10/2021

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

02+03/10/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

HVT

 

4

13/10/2021

Thứ 4

Trường TCN - Cty Apatit

04+05/10/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC+HVT

 

5

19/10/2021

Thứ 3

TTĐTX Công ty CPVT

08+09/10/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

HVT

 

6

23/10/2021

Thứ 7

Trường TCN - Cty Apatit

02+03/10/2021

Xã Nậm Chày - Văn Bàn

BC+HVT

 

7

24/10/2021

Chủ nhật

Trường TCN - Cty Apatit

02+03/10/2021

Xã Nậm Tha - Văn Bàn

BC+HVT

 

8

27/10/2021

Thứ 3

TTĐTX Công ty CPVT

15+16/10/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC

 

9

30+31/10/21

T7+CN

TTĐTX Công ty CPVT

16+17/10/2023

Xã Cao Sơn - Mường Khương

HVT

 

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

15/10/2021

Thứ 6

Trường TCN - Cty Apatit

B2-K94

02/10/2021

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

TTĐTX Công ty CPVT

B2-K198

09/10/2021

 

 

B11-K61

15/10/2021

 

 

2

21/10/2021

Thứ 5

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K75

01/10/2021

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

 

B2-K146

12/10/2021

 

C - K77

04/10/2021