Thời tiết đang được cập nhật ...
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 05 năm 2022

I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

06/05/2022

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

25+26/4/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

2

16/05/2022

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

05+06/5/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

3

20/05/2022

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

09+10/5/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

4

21+22/5/2022

T7+CN

TTĐTX Công ty CPVT

07+08/5/2022

Xã Sàng Ma Sáo - Bát Xát

 

5

25/05/2022

Thứ 4

TTĐTX Công ty CPVT

12+13/5/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

1

12/05/2022

Thứ 5

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K89

21/04/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B11-K90

03/05/2022

 

B2-K158

25/04/2022

 

C - K 84

21/03/2022

 

2

19/05/2022

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K68

25/04/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

B2-K207

11/05/2022

 

3

23/05/2022

Thứ 2

Trường TCN - Cty Apatit

B2-K100

23/05/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

4

27/05/2022

Thứ 6

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K91

19/05/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

B2-K159

11/05/2022