Thời tiết đang được cập nhật ...
Lịch sát hạch cấp Giấy phép lái xe tháng 03 năm 2022

 I - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1.

 

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Ngày đào tạo

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

07/03/2022

Thứ 2

TTĐTX Công ty CPVT

21+22/02/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

BC

 

2

09/03/2022

Thứ 4

Trường Cao đẳng Lào Cai

28+01/3/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

BC

 

3

16/03/2022

Thứ 4

Trường TCN - Cty Apatit

07+08/03/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

HVT

 

4

29/03/2022

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

14+15/2/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

HVT

 

5

31/03/2022

Thứ 5

TTĐTX Công ty CPVT

16+17/2/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

HVT

 

II - LỊCH SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG.

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Hạng & khóa

Kết thúc

Địa điểm sát hạch

Ghi chú

 

1

08/03/2022

Thứ 3

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K84

21/01/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

 

B11-K85

26/02/2022

 

 

B2-K154

01/03/2022

 

 

C - k81

25/01/2022

 

 

2

11/03/2022

Thứ 6

TTĐTX Công ty CPVT

B11-K66

21/02/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

B2-K204

26/02/2022

 

 

3

22/03/2022

Thứ 3

TTĐTX Công ty CPVT

B2-K205

15/03/2022

Trung tâm sát hạch Bát Xát

 

 

C - k127

08/03/2022

 

 

4

24/03/2022

Thứ 5

Trường Cao đẳng Lào Cai

B11-K86

08/03/2022

Trung tâm SH Trường Cao đẳng

 

 

B2-K155

09/03/2022