Thông báo Vv giới thiệu mẫu dấu, chữ ký và chức danh Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai
Thông báo số 01/TB-SGTVTXD ngày 24/7/2018