Thông báo về việc thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công quốc gia của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Thông báo số 452/TB-SGTVTXD ngày 30/12/2019