Thời tiết đang được cập nhật ...
Thông báo về việc thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến trên hệ thống dịch vụ công quốc gia của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai
Thông báo số 452/TB-SGTVTXD ngày 30/12/2019