Thời tiết đang được cập nhật ...
Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở giao thông vận tải xây dựng Tỉnh Lào Cai
2020.4.16-140.TB-SGTVTXD.pdf