Lào Cai 28° - 31°
Thông báo Tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 4 năm 2018 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Thông báo số 139/TB-SGTVTXD ngày 02/11/2018