Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung thi viết - Thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định Xây dựng của Sở GTVT - Xây dựng
Thông báo số 06/TB-SGTVTXD ngày 05/01/2019