Thông báo Thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng - Trực thuộc Chi cục Giám định Xây dựng của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Kế hoạch số 84/KH-SGTVTXD ngày  05/12/2018 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Thông báo số 193/TB-SGTVTXD ngày 07/12/2018 của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng