Thông báo hoãn thời gian tổ chức thi tuyển chức danh Giám đốc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng
Thông báo số 42/TB-SGTVTXD ngày 25/02/2019