Thông báo của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng V/v tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đợt 05 năm 2018 (điều chỉnh, bổ sung)
Thông báo số 189/TB-SGTVTXD ngày 05/12/2018