Lào Cai 26° - 27°
Kế hoạch số 84/KH-SGTVTXD ngày 22/3/82023 của Sơ về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Tải về