Lào Cai 26° - 27°
Đề án số 71/ĐA-SXD ngày 05/12/2016 của Sở Xây dựng vv thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng và thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Lào Cai trực thuộc Chi cục Giá định Xây dựng
Đề án số 71/ĐA-SXD ngày 05/12/2016 của Sở Xây dựng
Tờ trình số 750/TTr-SXD ngày 06/12/2016 của Sở Xây dựng